Skip to main content Skip to search

Obchodní podmínky pro vzdělávací kurzy

PLATBY

 1. Fakturace probíhá předem nejdéle však v den realizace daného vzdělávacího kurzu nebo modulu. Cena za jednotlivé plnění bude uhrazena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele. Cena bude považována za uhrazenou v den, kde je příslušná částka odečtena z bankovního účtu Objednatele. Pro účely DPH se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat den, ke kterému byly poskytnuty veškeré služby dle jednotlivé objednávky.
 2. V případě prodlení s úhradou platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky za každý den prodlení.

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 1. Zhotovitel zabezpečí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak:
  • Zpracování obsahu a způsobu tréninkové a vzdělávací činnosti na základě potřeb Objednatele.
  • Přípravu a produkci všech pomůcek, materiálů a testů příp. audiovizuálních pomůcek a materiálů, potřebných pro poskytnutí služby.
  • Realizaci stanoveného programu dle předem dohodnutého časového plánu.
  • Místo a prostor vhodný k realizaci programu.
  • Zhotovitel není povinen zajišťovat dopravu účastníků ani jejich stravování.

ZMĚNY NEBO ZRUŠENÍ AKCÍ a KURZŮ

 1. Objednatel je oprávněn jednotlivé kurzy zrušit, a to e-mailovou formou na kontaktní adresu Zhotovitele. V případě, že dojde ke zrušení jednotlivého kurzu ze strany Objednatele:
  1. více než 14 kalendářních dnů před zahájením školení, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na smluvní pokutu z ceny školení,
   v době kratší než 14 kalendářních dní před zahájením školení, vzniká Zhotoviteli nárok na stornovací poplatek ve výši 15% z ceny za školení.
  2. v době kratší než 10 kalendářní dnů před zahájením školení, vzniká Zhotoviteli nárok na stornovací poplatek ve výši 20% z ceny za školení.
  3. v době kratší než 7 kalendářní dnů před zahájením školení, vzniká Zhotoviteli nárok na stornovací poplatek ve výši 30% z ceny za školení.
  4. V době kratší než 3 kalendářní dny před zahájením kurzu, vzniká Zhotoviteli nárok na stornovací poplatek ve výši 50% z ceny za školení.
 2. V případě, že dojde ke změně termínu konání kurzu, která bude Zhotovitelem avizovaná na webových stránkách nejméně 10 dní předem, nevzniká Objednateli žádná povinnost platit storno poplatek za odstoupení od kurzu.
 3. Stornopoplatky jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení odstoupení od objednávky kurzu.
 4. Žádná ze stran není povinna zaplatit smluvní pokutu resp. stornopoplatek, pokud prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi způsobenými vyšší mocí, za něž se považují okolnosti dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.